Wydarzenia:

Udział uczniów w warsztatach "Emocje na START"
18.09.2023 | Wydarzenia
„Dzisiaj, uczniowie klas 5-7 mieli okazję uczestniczyć w arcyciekawych warsztatach pt. Emocje na Start. Ten autorski program pana Grzegorza Tokarczyka z Pracowni Profilaktyki Gaudium skupiony wokół tematów komunikacji i zaufania, stanowi pomoc dla uczniów w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami.”
Dzień Kropki w przedszkolu
15.09.2023 | Wydarzenia
„Dzisiaj w naszej szkole dzieci z oddziału przedszkolnego zwiedzały budynek szkoły podstawowej. Celem ich wizyty było zapoznanie się z pracownikami, uczniami i pomieszczeniami w budynku szkoły. Na początku, trochę nieśmiało, ale z dużym zaciekawieniem przedszkolaki maszerowały od sali do sali.”
Nowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego wybrany!
15.09.2023 | Wydarzenia
„Dzień 15 września upłynął pod hasłem Dnia Kropki, który sprzyjał kreatywności naszych uczniów. Jednak to nie była jedyna atrakcja piątkowego dnia nauki. Otóż dzisiaj w demokratycznych wyborach nasza społeczność wybrała zarząd Samorządu Uczniowskiego oraz swojego opiekuna.”
Nowy rok szkolny 2023/2024 na start!
04.09.2023 | Wydarzenia
„W tym roku pierwszy dzień szkoły przypadł na 4 września 2023 roku. Pogoda była słoneczna i sprzyjała znakomitym nastrojom zarówno uczniów, rodziców jak i pracowników szkoły. Tym samym społeczność szkolna wraz z Panią Anną Święch - Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4 w Słopnicach, uroczyście pożegnała wakacje i przywitała nowy rok szkolny 2023/2024.”
Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
01.09.2023 | Wydarzenia
„Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci! Pragniemy poinformować, że 4 września, tj. poniedziałek, rozpoczynamy rok szkolny 2023/2024. W związku z tym zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców na mszę św. o godzinie 8.00. Następnie o godzinie 9.00 w hali gimnastycznej będzie miała miejsce akademia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Po niej spotkanie uczniów z wychowawcami. Zapraszamy”
Stop dopalaczom
05.07.2023 | Wydarzenia
„”
"Szczęśliwej drogi już czas..." zakończenie roku szkolnego 2022/2023
23.06.2023 | Wydarzenia
„„Życie składa się z przywitań i pożegnań”. Tak pisał Victor Hugo. Zdaje się, że data 23 czerwca 2023 r. jest tego doskonałym poświadczeniem. To dzisiaj wybrzmiał ostatni raz dzwonek dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023, ostatni dzwonek dla absolwentów naszej szkoły, ale także ostatni dzwonek dla Pani Krystyny Poręby, która po 41 latach, przepracowanych w murach naszej szkoły, przeszła na zasłużoną emeryturę.”
Wyróżnienie w konkursie SKO
29.06.2023 | Wydarzenia
„6 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Limanowej odbyło się uroczyste podsumowanie akcji oszczędzania w SKO pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej oraz finał konkursu „Warto oszczędzać w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”.”
Niezapomniana wycieczka klas młodszych do Krakowa
26.06.2023 | Wydarzenia
„W dniu 21.06.23 uczniowie klas 2 i 3 wraz z wychowawczyniami panią Krystyną Porębą i panią Barbarą Ryż pojechali na wycieczkę do Krakowa.”
Laboratorium Przyszłości sprzyja czerwcowym powtórkom
26.06.2023 | Wydarzenia
„Czerwiec to czas powtórek i podsumowań, również na lekcjach matematyki. Dzięki #LaboratoriumPrzyszłości rozwijamy swoją wyobraźnię przestrzenną i twórcze myślenie! Uczymy się współpracy w zespole oraz logicznego myślenia budując figury trójwymiarowe według zasad określonych przez nauczyciela. Dzięki pomocom z programu #LaboratoriaPrzyszłości rozwijamy swoje umiejętności techniczne! Może ktoś zostanie inżynierem budowy? Kto wie?”

PEDAGOG SZKOLNY:

- wysłucha Cię

- zorganizuje pomoc materialną jeżeli wymaga tego Twoja sytuacja rodzinna

- wskaże adres instytucji, która udzieli Ci pomocy

- służy Ci pomocą i radą

- kieruje Cię do specjalisty, jeżeli tego potrzebujesz

- zorganizuje zajęcia na których uwierzysz w siebie

Zadania pedagoga szkolnego skupiają się wokół ucznia, jako głównego partnera w obrębie zadań ogólnowychowawczych, profilaktyki wychowawczej, pracy korekcyjno - wyrównawczej, indywidualnej opieki psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy materialnej w szczególności poprzez organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów, celem wspomagania rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się oraz pomoc wychowawcom klas przy współpracy z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), higienistką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę wychowawczą szkoły.

 

Zadania szczegółowe pedagoga obejmują:

1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

2. Diagnozowanie, organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

3. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.

4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

5. Planowanie i koordynowanie działań z zakresu poradnictwa edukacyjno - zawodowego.

6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

7. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.

8. Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych.

9. Udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki oraz indywidualne nauczanie.

11. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

12. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.  

Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z: dyrekcją, nauczycielami szkoły, rodzicami uczniów, pielęgniarką szkolną, pracownikami administracji szkoły, Urzędem Gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Starostwem Powiatowym – Wydział Edukacji,  Komendą Powiatową Policji, Poradniami Specjalistycznymi, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Limanowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Pedagog szkolny przyjmuje w dniach :

Wtorek – od 8.00 - 10.00

Czwartek – od 12.15 – 14.15

Oraz w ustalonych terminach w kancelarii szkoły lub telefonicznie.